واحد پرورش قارچ مه چین شیراز

 مراحل اولیه مشاوره و طراحی واحد پرورش قارچ مه چین شیراز در اسفند ماه 1386 با حضور شرکت پارس اسپان و مهندسین نماینده شرکت کریستینز گروپ آغاز شد.

این واحد دارای 9 سالن پرورش قارچ با سطح زیر کشت 629 متر مربع در هر سالن می باشد.

 طراحی کلیه سالن ها، تاسیسات و برق و همچنین ارائه هواسازها، سیستم های کنترلینگ، قفسه ها ،ماشین آلات  و سیستم آبدهی مکانیزه هوشمند تماماً توسط شرکت کریستینز گروپ انجام  و ساخته شده است.

1- مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی واحد پرورش 

2- کلیه ماشین آلات واحد پرورش شامل: وینچ پر، وینچ تخلیه، نت واشر، دستگاه رافلینگ، نوار تخلیه کمپوست

3- کلیه هواساز های واحد پرورش 

4- کلیه سیستم های کنترلینگ واحد پرورش

5- نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد پرورش

6- ساخت و اجرای قفسه بندی سالن های پرورش