پروژه واحد پرورش قارچ آریا (استان قزوین)

150 سالن 340 متر مربع سطح زیر کشت

1- کلیه ماشین آلات فاز 3 و4

2- کلیه هواسازهای سالن ها

3- سیستم کنترلینگ سالن ها

4- قفسه های آلومینیومی سالن های پرورش