آدرس دفتر ایران :                                                                                          البرز- كرج - صندوق پستی  53811 - 31396

تلفن:                                                                                                                   33510094 - 26 - 98+  

                                                                                                                    33510095 - 26 - 98+ 

فكس:                                                                                                           33519975 - 26 - 98+                             

 

آدرس دفتر آلمان :                                                                                           Rudolf - Harbig Weg2b 48149 Munster , Germany

تلفن:                                                                                                                     4915166024888+  

  آدرس پست الکترونیک:                                                                                       firoz@nr-international.com

                                                                                                                   

مدیریت :                                                                                         

 

  آدرس پست الکترونیک                                                                                      firoz@parsspawn.com

 

بخش خاک

                                                                                                

  آدرس پست الکترونیک                                                                                   info@parsspawn.com

 

بخش حسابداری

                                                                                           

   آدرس پست الکترونیک                                                                                hamraz@parsspawn.com

                                                                                                             sadeghi@parsspawn.com

                                                   

بخش بازرگانی:

                   

آدرس پست الکترونیک                                                                                   milad@parsspawn.com

                  

 

 

فرم تماس با ما

*
*
*
*
ارسال پیام

در حال ارسال پیام