پروژه واحد پرورش قارچ برلیان

واحد پرورش قارچ برلیان با 8 سالن 530 متری، سطح زیر کشتی معادل 4260 متر مربع دارد.

این واحد طبق آخرین استانداردهای روز دیا طراحی و ساخته شده است، بطوری که کلیه سالن ها مجهز به هواسازهای استاندارد روز دنیا و همچنین قفسه بندی می باشد.

1- مهندسی و طراحی نقشه های ساختمانی واحد پرورش

2- نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد پرورش

3- ساخت و اجرای قفسه بندی سالن های پرورش