واحد پرورش رشت

1-  واحد پرورش قارچ رشت  دارای 8 سالن پرورش می باشد که هر سالن 554 متر مربع سطح زیر کشت دارد. مجموع کل سطح زیرکشت این واحد  4432 متر مربع می باشد.

الف) مهندسی وطراحی نقشه های ساختمانی واحد پرورش 

ب) کلیه ماشین آلات واحد پرورش شامل: 1.وینچ پر   2. وینچ تخلیه    3.نت واشر     4.دستگاه رافلینگ      5.نوار تخلیه کمپوست       6.دستگاه هد فیلر 

ج) کلیه هواسازهای واحد پرورش

د) کلیه سیستم های کنترلینگ واحد پرورش

ل) نظارت در ساخت و راه اندازی واحد پرورش

و) اجرای کلیه تاسیسات، موتورخانه و لوله کشی کلیه سالن ها 

ه) ساخت و اجرای قفسه بندی سالنهای پرورش

ی) ساخت و نصب لیفت در های پر و تخلیه سالن همراه با ترولی