1. چاقوی قارچ چینی

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

2. سرآّبپاش های آبیاری بستر قارچ

 

 

                                                        

                                                            

                              

  

 

 

3. نازل آبیاری

 

                       

                                                                               

 

 

4. لانس آبیاری دستی


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. آمونیاک سنج

 

 

 

6. فشنگی آمونیاک سنج (  1ppm تا  500ppm)
 

                                                                         

 

 

   
7. استرچ تخصصی استاندارد صنعت قارچ