بازدید کارشناس شرکت کریستینز گروپ از چندین واحد کمپوست سازی و پرورش قارچ در کشور

کارشناس شرکت کریستینزگروپ  (آقای رولند) در هفته سوم خرداد ماه سال93 در سفر خود به ایران از واحدهای قارچ جلگه دزفول ،قارچ صدف ،قارچ آسیا ومجتمع کشت وصنعت آریا بازدید کردند.گفتنی است به منظور ارائه مشاوره به قارچ کاران ایرانی ،افزایش سطح زیر کشت قارچ ،بازدید از ماشین آلات وهمچنین ارائه راهکارهایی در خصوص اعتلای سطح قارچ کشور شرکت کریستینزگروپ هر ماهه کارشناسان خود را جهت مشاوره به واحدهای قارچ وکمپوست سازی که با این شرکت همکاری می نمایند اعزام می نماید.

 

شنبه 24 خرداد 1393